Maya Safitri, S.Kom., M.Kom.
Made Hanindia Prami S, S.Kom., M.Cs.
Syurfah Ayu I., S.Kom., M.Kom.
Amalia Anjani A., S.Kom., M.Kom.
Arista Pratama, S.Kom., M.Kom.